• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ การเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

     โดยที่รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักร พุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ได้กำหนด ให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ
     เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูลดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓๗ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย

     เพื่อให้การลงโทษผู้กระทำผิดวินัยมีหลักเกณฑ์เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงสมควรที่ผู้บังคับบัญชาได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาในการลงโทษ โดยยึดถือหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ เป็นแนวปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่องนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

     ตามที่พระราชฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๕ มาตรา๖ และมาตรา ๗ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้กิจกรรม หรือการให้บริการต่างๆของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้
     ดังนั้นเพื่อให้การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของการเคหะแห่งชาติ มีความมั่นคงปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ
     อาศัยอำนวจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๗ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ และ ผู้ใช้บริการผ่านเว็ปไซต์ของการเคหะแห่งชาติ ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
ดาวน์โหลด กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด กฏกระทรวง การกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
1

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top