• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่องนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

     ตามที่พระราชฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๕ มาตรา๖ และมาตรา ๗ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้กิจกรรม หรือการให้บริการต่างๆของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้
     ดังนั้นเพื่อให้การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของการเคหะแห่งชาติ มีความมั่นคงปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ
     อาศัยอำนวจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๗ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ และ ผู้ใช้บริการผ่านเว็ปไซต์ของการเคหะแห่งชาติ ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top