• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

การจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ดังนี้.-
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบ
      กระทรวงการคลังและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
      และบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

        - ประกาศหาผู้รับจ้าง, ผลการพิจารณาการประกวดราคา
          
เผยแพร่ทางระบบ Intranet หน่วยงาน, Internet
          ของ กคช. และกรมบัญชีกลาง
        - คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง


2. เปิดเผยความขัดแย้งทางผลโยชน์ของเจ้าหน้าที่ฯ 
    และคณะกรรมการเกี่ยวกับงานพัสดุ


 
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ดังนี้.-
  เปิดเผยความขัดแย้งทางผลโยชน์ของเจ้าหน้าที่ฯ  
  และคณะกรรมการเกี่ยวกับงานพัสดุ ดังนี้.-

    - แบบที่ 1 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
                  ของเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการเกี่ยวกับ
                  งานพัสดุ

    - แบบที่ 2 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
                  ของเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
                   จัดซื้อจัดจ้าง

    - แบบที่ 3 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
                  ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

    - แบบที่ 4 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
                 ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ
 

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี


1
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


1
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี


1
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน


1
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


1
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง


1

ข่าวประกวดราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง

     ด้วยการเคหะแห่งชาติ จัดให้มีการเสนอ ประกวดราคา งานของการเคหะแห่งชาติ หากท่านใดสนใจกรุณาคลิกที่ปุ่มด้านล่าง

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top