• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์ของการเคหะแห่งชาติ

"เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนและเมือง เพื่อความมั่นคงทางสังคม”

พันธกิจ

 

พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี

 

บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัย

 

บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

พัฒนาศักยภาพขององค์กร และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่าง บูรณาการ

 

บริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

เป็นกลไกในการเสนอแนะและกำหนดทิศทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการ พัฒนาเมืองของประเทศ

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินกิจกรรมขององค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นระยะ เวลาเกือบ 40 ปี เป็นการดำเนินงาน ภายในและภายนอกการเคหะแห่งชาติ ที่ยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมธรรมาภิบาลและ แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแผนระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๘) เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

แผนแม่บทธรรมาภิบาล ปี 2555 -2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมดำเนินงานขององค์กรโดยยึดหลักความโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวมเป็นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีการตรวจสอบชี้แจงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามแนวทางธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลให้เกิดความยั่งยืน

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555 -2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างแนวร่วมปฏิบัติการด้าน CSR ระหว่างองค์กร และภายในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการอยู่อาศัยรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การนำ CSR มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาสักยภาพขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแปลงองค์ความรู้และงานวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสำหรับที่อยู่อาศัยเชิงสังคม

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top