• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
1
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด กรอบอัตรากำลังและการสรรหาบรรจุปี 2561-2563
ดาวน์โหลด แผนสรรหาบรรจุบุคลากร
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด การวางแผนอัตรากำลังคน กคช.
ดาวน์โหลด แผนการบรรจุพนักงานประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
1
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่ง ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ดาวน์โหลด ระเบียบ กคช. ว่าด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ กคช. พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด มาตราการป้องกันการขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด 22 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การเคหะแห่งชาติ
1
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ดาวน์โหลด การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด กิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
1
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท HR ปี 2562
ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
1

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top