• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
ดาวน์โหลด RS -3 ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1-2 ปี 2562
ดาวน์โหลด แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) ของการเคหะแห่งชาติ
1

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top