• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

คณะกรรมการกคช.


นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล
ประธานกรรมการ

นางสาวพัชรี อาระยะกุล
กรรมการ ผู้แทนกระทรวง พม.
 

นายธำรงค์ ทองตัน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 

พ.อ.(พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
กรรมการ
 

ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย 
กรรมการ
 

ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
กรรมการ
 

นายอัครพล ลีลาจินดามัย
กรรมการ
 

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
กรรมการ
 

นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา
กรรมการ 
 

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top