• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

คณะผู้บริหารระดับสูง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
(ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)

 

รองผู้ว่าการ

นายนพดล ว่องเวียงจันทร์
(รองผู้ว่าการ)

 

นายวิญญา สิงห์อินทร์
(รองผู้ว่าการ)
 

นายสัญญา หวะสุวรรณ
(รองผู้ว่าการ)
 

นายธนัญชัย โชติศรีลือชา
(รองผู้ว่าการ)
 

นายชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์
(รองผู้ว่าการ)
 

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายระวิน สุพพัตกุล
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางสุขุมาภรณ์ จงภักดี
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางสาวสุดใจ สมัครัตน์
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นางชฎารัตน์ ไชยเสน
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายกฤช โกญจนาท
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายคำแหง ทองอินทร์
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายปรีดา สุขสุมิตร
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

นายมงคล จันทษี
(ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

 

ผู้อำนวยการฝ่าย

นางสาวจันทิมา ทับทิมทอง
(ผอ.ฝ่ายบริหารสินเชื่อและหนี้)

นายกิร ดั่นคุณะกุล
(ผอ.ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 2)

นายธวัช สินพันธุ์
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2)

นายรัชฎา กรรบรรจง
(ผอ.ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร)

นางพรจิตต์ รังสาคร
(ผอ.ฝ่ายการบัญชี)

นายสุวรรณชัย ติวะตันสกุล
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานชุมชน 4)

นายธนพงศ์ วจิตานนท์
(ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางเปรมกมล ทองศรี
(ผอ.ฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ)

นายต่อพงศ์ จำจด
(ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน)

นายอธิวัฒน์ ศิลาหม้อม
(ผอ.ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชน)

นางชญาทิพญ์ โควินทเศรษฐ
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานชุมชน 3)

นายกิติกูล ตั้งเจริญถาวร
(ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสำรวจและทดสอบวัสดุ)

นายเอกพล เทพมณี
(ผอ.ฝ่ายอำนวยการกลาง)

นางสาวมัณฑนา สุวรรณเกสร์
(หัวหน้าคณะผู้ตรวจการ)

นายจิตติศักดิ์ อุตนะ
(ผอ.ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1)

นางกิตติมา รุ่งกระจ่าง
(ผอ.ฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์)

นางสาวอภิสมา ฉัตรกิตติ์พิภัทร์
(ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริหารชุมชน)

นายโชคชัย สิงหเพชร
(ผอ.ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัย)

นางสาววนิดา สุทธิช่วย
(ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร)

นางจารุวรรณ สุวรรณศรี
(ผอ.ฝ่ายบริหารชุมชน 1)

นางสาวธันยา คำโท
(ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน)

นางวราพร จันทร์อำรุง
(ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

นายกฤษฏิ์ วิเชียรพันธู์
(ผอ.ฝ่ายกฎหมาย)

นางวัลลี จันทนฤมาน
(ผอ.ฝ่ายทรัพย์สินและอาคารเช่า)

นางสาวกนกพร แสงแก้ว
(ผอ.ฝ่ายกลยุทธิ์การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

นายสุรพล อริยบัญโญทัย
(ผอ.ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1)

นายคมสัน พิลาสมบัติ
(ผอ.ฝ่ายพัฒนาโครงการ 3)

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ
(ผอ.ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง)

นายเชิดชัย ศรีสง่าชัย
(ผอ.ฝ่ายพัฒนาโครงการ 2)

นายบรรยเวกษก์ แก้วขวัญ
(ผอ.ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินและลงทุน)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2563 / ฝ่ายสื่อสารองค์กร

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top