• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ดาวน์โหลด การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายป้องกันต่อต้านการรับสินบน
ดาวน์โหลด Declaration of intent on public administration integrity and transparency operation, and Anti-corruption policy
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน กองประมูล
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน กองวิเคราะห์และประมาณราคา ปี 2560
ดาวน์โหลด ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตของการเคหะแห่งชาติ
ดาวน์โหลด National Housing Authority Announcement Subject: Declaration of intent on public administration integrity and transparency operation, and Anti-corruption policy
1

ท่านสามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดได้จากรายการด้านบน

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top