• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

บทลงโทษทางวินัย

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย

     เพื่อให้การลงโทษผู้กระทำผิดวินัยมีหลักเกณฑ์เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงสมควรที่ผู้บังคับบัญชาได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาในการลงโทษ โดยยึดถือหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ เป็นแนวปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top