• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

บริการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

การเคหะแห่งชาติเปิดรับทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

     อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ว่าการ การเคหะ แห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top