• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ประมวลจริยธรรม กคช.

ระเบียบ การเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

     โดยที่รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักร พุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ได้กำหนด ให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ
     เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูลดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓๗ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top