• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ภาพรวมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวสารอัพเดท

รูปภาพประกอบข่าว

ตอนที่ 16 ใช้CSR สร้าง Shared Value...

csr report


ปี 2558

            
               ปี 2557            ปี 2556           ปี 2555            ปี 2554            ปี 2553       

 
  นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การเคหะแห่งชาติ
 
 
 
 
 

พัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติและชุมชนอื่นๆให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เข้มแข็ง ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดถือประโยชน์ของ องค์กรและสังคมเป็นหลักในการทำงาน และรับผิดชอบต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

สนับสนุนงานจิตอาสา และบริหารจัดการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการ โดยให้เกิดความเชื่อมโยงจากทุกภาคี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

สร้างวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมชุมชนด้านความรับผิด ชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัย

 

 


CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top