• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

มาตรการภายในเพื่อการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


 

มาตรการป้องกันการรับสินบน


ดาวน์โหลด แต่งตั้งคณะกรรมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง
ดาวน์โหลด คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมขององค์กร จ.163-2560
1
 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม


ดาวน์โหลด แต่งตั้งคณะกรรมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง
ดาวน์โหลด คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมขององค์กร จ.163-2560
1
 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


ดาวน์โหลด มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
1
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top