• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"การเคหะแห่งชาติ  เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย  ชุมชน  และเมือง
เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
และคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

 

พัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

 

พัฒนาชุมชนของ กคช. ให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

ฟื้นฟูชุมชนเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาเมืองใหม่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

 

ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรทุกคนให้มีพฤติกรรม การประพฤติ
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และทำงานอย่างมีความสุข รู้ถึงความมีคุณค่า
เพื่อเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ของการทำงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ผ่านความสัมพันธ์ที่ยึดเหนี่ยวระหว่างคนกับองค์กร ตามหลักค่านิยม 6 มั่น "SOCIAL"

S

Social & Organization Responsibility
(ถือมั่นในประโยชน์ขององค์กรและสังคม) = พร้อมเป็นผู้ให้

O

Open to Differences
(เชื่อมั่นในคุณค่าของการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง) = มีใจเปิดกว้าง

C

Customer Caring
(มุ่งมั่นบริการด้วยใจ) = สร้างสุขลูกค้า

I

Integrity
(ตั้งมั่นในความโปร่งใส) = ธรรมาโปร่งใส

A

Accountability
(คงมั่นในหน้าที่รับผิดชอบ) = ใส่ใจในงาน

L

Learner - Learning
(ยึดมั่นในการเรียนรู้เพื่อพัฒนา) = รักการเรียนรู้

 
 

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top