• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

แผนยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงาน

ทิศทางในการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้

ปี 2557 – 2558 "เสริมฐาน”

ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล,การพัฒนาบุคลากร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดและการขาย / สร้างค่านิยม / ปรับปรุงสถานะทางการเงิน / เริ่มสร้างองค์ความรู้

 

ปี 2559 – 2560 "ต่อเติม”

กระบวนการหลักให้มีประสิทธิภาพ / ประยุกต์ใช้ผลจากการวิจัยและพัฒนา / เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง / ขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ / ปรับปรุงระบบงาน

 

ปี 2561 – 2562 "ตกแต่ง”

ระบบงานมีประสิทธิผลและมีการบูรณาการอย่างดี / องค์กรเข้มแข็ง / เอกลักษณ์เด่นชัด / เป็นศูนย์ความรู้

 

ปี 2563 – 2564 "โดดเด่น”

เป็นองค์กรหลักด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง / ผลงานเด่น / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชื่นชม

 

ปี 2565

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อความมั่นคงทางสังคม (HPO : High Performance Organization)

 

แผนยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ ปี 2560 - 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2562) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การฟื้นฟูชุมชนเมือง พัฒนาเมืองใหม่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

แผนยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ปี 2561)
ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2562)
1

แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติการประจำปี

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับแผนกลางปี (20 มีนาคม 2561)
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
1

รายงานผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (ต
ดาวน์โหลด สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับเป้าหมายปี 2561 ณ มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ตค.61 - มีค.62)
ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเคหะแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการเคหะแห่่งชาติ ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ณ มีนาคม 2563 (รอบ 6 เดือน)
ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การเคหะแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
1

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top